Schippers (VVD) noemt eigen risico ‘heel sociaal’

Volgens de omstreden minister doen partijen alsof de zorg gratis is

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) neemt het in NRC op voor het veel te hoge eigen risico in de zorg. Zij voelt niets voor een verlaging.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het eigen risico leidt tot zorgmijding. Mensen die zorg nodig hebben stellen behandelingen uit, of gebruiken de zorg helemaal niet omdat zij de kosten door toedoen van het eigen risico niet kunnen betalen.

Behalve VVD en D66 willen alle partijen het eigen risico afschaffen of verlagen. Zondag zei ook staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) dat er gekeken moet worden naar een verlaging van het eigen risico.

Schippers houdt zich doof en stom over de toestand. Zij blijft ontkennen dat de praktijk van zorgmijding uberhaupt bestaat. Als klap op de vuurpijl noemt zij het eigen risico vandaag ‘goed te verantwoorden’ en ‘heel sociaal’.

Video: Huisarts waarschuwt: zorgmijders uiteindelijk duurder (archief 2015)

facebook share facebook share

10 Reacties // Reageer

10 thoughts on “Schippers (VVD) noemt eigen risico ‘heel sociaal’

 1. Egbert

  Mijn Overheid “betreden op eigen risico”

  Elementen van rechtsstatelijkheid

  Een rechtsstaat is een staat waarin de overheidsmacht aan banden worden gelegd door het recht (zoals het woord zelf reeds aanduidt). En recht is meer dan een systeem van wetten. Als een overheid of een functionaris daarvan zijn macht misbruikt, is per definitie geen sprake van een rechtsstaat, maar van een gebrek daaraan. In een rechtsstaat heerst evenwicht tussen een teveel en een tekort aan regels en kunnen wetten een inhoudelijke toets van kritiek weerstaan.

  Gezondheidsschade Patiënt: Onverantwoord zijn de onbewust en onbekwaam risicovolle handelingen van mantelzorgers door gebrek aan een opvolgingsprotocol van specialisten als richtlijnen, gebrek aan scholing bij het uitvoeren van risicovolle handelingen door mantelzorgers, ook is er gebrek aan toezicht op deze risicovolle handelingen.Als het fout gaat, is de mantelzorgers bij wet verantwoordelijk & aansprakelijk voor de handelingen waarbij de kans op het overlijden van de patiënt door een fout van de mantelzorger niet uit te sluiten is.

  Gezondheidsschade Mantelzorgers: Door noodzakelijke veranderingen in de zorg is de drang tot veranderingen in de zorg omgeslagen in dwang waarbij er sprake van schending van grondwettelijke en grondrechtelijke basis begrippen als (privacy, arbeidsparticipatie, autonomie van mantelzorgers)

  De huidige wetgeving betreffende langdurige informele thuiszorg brengt meerdere serieuze nadelige gevolgen met zich mee. Mantelzorgers krijgen medische problemen en lijden financiële schade. Bij de uitvoering van de wetgeving wordt de privacy van patiënten en mantelzorgers geschonden. Door de wetgeving wordt participatie op de arbeidsmarkt door mantelzorgers praktisch onmogelijk gemaakt waardoor er geen sprake meer is van autonomie.

  De uitvoering van wetten zijn in strijd zijn met hogere verdragsrechtelijke bepalingen waaronder het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

  Al eenentwintig jaar zorg ik voor mijn zieke vrouw. De zorgvraag varieert van veel tot intensief. De overheid verwacht van naasten dat ze mantelzorg verlenen aan hun dierbaren. De mantelzorgtaken heb ik altijd met veel liefde op mij genomen. Altijd heb ik de hoop gehad dat ze beter zou worden, dit is helaas vooralsnog niet het geval. Door de wetgeving omtrent mantelzorg ben ik de taken gaan ervaren als een mentale en fysieke roofbouw op mijn lichaam. Mantelzorgers worden financieel geïsoleerd. Het is de wetgeving en niet de wil van een mantelzorger die de combinatie van werken en intensieve mantelzorg onmogelijk maakt. Door de regelgeving ben ik letterlijk en figuurlijk ziek. Als ik één van de vele mantelzorgers ben met dit probleem, dan kan ik nooit de enige zijn. Anders zou het businessmodel van de overheid nooit in stand kunnen worden gehouden.

  Het argument van de overheid om burgers feitelijk te sturen om mantelzorg te verlenen is in tegenstelling tot de algehele opinie niet gebaseerd op altruïsme. Mantelzorg is simpelweg een businessmodel van de overheid en brengt derhalve veel geld in het laadje. De geschatte waarde van mantelzorg is zeven miljard euro per jaar. Zeven miljard euro door burgers zorgtaken te laten verrichten in plaats van formele zorg beschikbaar te houden.

  De tijd en moeite die ik steek in het verlenen van mantelzorg word door de overheid niet volledig erkend als arbeid. Volgens de Arbeidstijdenwet mag een werknemer maximaal 48 uur per week werken. In mijn geval werk ik 40 uur per week en heb ik een indicatie voor het verlenen van mantelzorg voor 15 uur per week. Deze indicatie is vastgesteld door een verpleegkundige die in dienst is van de Gemeente Terneuzen. Hierdoor kom ik uit op een werklast van 55 uur per week. De werklast van 55 uur is dus volgens de Arbeidstijdenwet zeven uur per week teveel. Voor de extra acht uur per week die mij tot het maximumaantal uren van de Arbeidstijdenwet brengt krijg ik een persoonsgebonden budget (PGB). Hieruit kan men concluderen dat mantelzorg, als informele zorg, gelijk staat aan formele arbeid. Echter, over de overige zeven uur waar ik een indicatie op heb krijg ik geen PGB, omdat het boven de norm van de Arbeidstijdenwet valt. Het zoveelste terugverdienmodel van de overheid aangezien men over het PGB ook nog belasting en een eigen bijdrage moet betalen en tevens een zeer dubbelzinnige visie op de kwalificatie van mantelzorg. De indicatie van de zorgvraag in uren is dikwijls hoger dan de extra acht uur die aan de Arbeidstijdenwet gekoppeld is. Hierbij ga ik vanzelfsprekend uit van een 40-urige werkweek. De overige uren die men moet besteden aan mantelzorg en die niet binnen het PGB vallen zal men zelf of een ander financieel en feitelijk op moeten vangen.Op deze manier maak de overheid ook informele zorg commercieel door dat ik PR-praatje moet houden voor het verkrijgen van informele zorg.De overheid verwacht van mij als mantelzorger dat ik mijn privé-problemen en privacy in de verkoop gooit,door mijn privé-problemen aan andere te vertellen in de hoop dat ze me willen helpen. Omdat de overheid geen gehoor geeft meerdere hulpkreten, er is sprake van disrespect i.v.m verkregen indicatie die is vastgesteld door een verpleegkundige in dienst is van de Gemeente Terneuzen.

  Ook het hanteren van de maximale reactietijd van 8 weken is de norm.En de strenger beoordeling door CIZ bij toekenning indicatie, door het medische dossier van de mantelzorger als uitgangspunt te gebruiken tot het recht op zorg.Hoe denk de Overheid dit te doen met het medische dossier familieleden, vrienden en buren ?? De hier boven genoemd mantelzorg problematiek is te weerleggen aan het businessmodel van de overheid i.v.m . informele zorg.

  Het is onverantwoordelijk dat de Overheid mantelzorg stimuleert, wanneer de mantelzorgers de risicovolle handelingen Onbewust Onbekwaam uitvoert en daardoor Onbewust Onveilige handelt, dit doe de mantelzorg onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in het speelveld van informele zorg waar niets is geregeld.

  De discussie over de inrichting en consequenties voor het leveren van informele zorg (mantelzorg) hoort niet tuis in privé situatie maar in het publiek domein omdat het om delicate beleidsonderwerpen gaat, patiëntveiligheid,privacy,arbeidsparticipatie,zorgethiek,autonomie, loonverlies,protocol voor risicovolle handelingen,scholing van risicovolle handelingen,besparing zorgkosten.

  Ik zie u reactie met belangstelling tegemoet

  Met Vriendelijke Groet,

    /   Reply  / 
 2. Robin

  Hmmmm,

  Zorg toeslag omlaag en eigen risico omlaag? misschien koppelen aan inkomen? Of is werkdruk van de dokter een factor die meegenomen wordt in de bepaling van het eigen risico?

  off topic, waarom rekenen de wijzen niet uit wat het kost om een jaarlijkse gezondheidstest uit te voeren, iedereen 1 keer per jaar naar de dokter? Preventie van ziekten zou een stap vooruit zijn. Het kost wat, maar het schept ook banen.

    /   Reply  / 
 3. Egbert

  Bron: Staatstoezicht op de Volksgezondheid en de Inspectie Gezondheidszorg

  Patiëntveiligheid

  Gezondheidsschade Patiënt: Onverantwoord zijn de onbewust en onbekwaam risicovolle handelingen van mantelzorgers door gebrek aan een opvolgingsprotocol van specialisten als richtlijnen, gebrek aan scholing bij het uitvoeren van risicovolle handelingen door mantelzorgers, ook is er gebrek aan toezicht op deze risicovolle handelingen.Als het fout gaat, is de mantelzorgers bij wet verantwoordelijk & aansprakelijk voor de handelingen waarbij de kans op het overlijden van de patiënt door een fout van de mantelzorger niet uit te sluiten is.

  ZORG

  Verantwoorde zorg
  Zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt.
  (Niveau 2, bron: Kwaliteitswet zorginstellingen)

  Doeltreffend
  Het gestelde doel bereikend.
  (Niveau 2, bron: Van Dale, Handwoordenboek Hedendaags Nederlands, 1994)

  Doelmatig
  De zorg waarbij de geleverde inspanningen in termen van geld, middelen en tijd zich verhouden tot, in termen van baat van zorg uitgedrukte opbrengsten.
  (Niveau 2, bron: Kwaliteitswet zorginstellingen)

  Structuur
  De voorwaardenscheppende factoren van gezondheidszorg.
  (Niveau 6, bron: Donabedian, 1980) 16 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

  Medicatieveiligheid
  Alle activiteiten die zijn gericht op juiste voorschrijving en aflevering en juist gebruik van geneesmiddelen. (Niveau 4, IGZ 2004)

  Procesafwijking
  Afwijking van het geplande, verwachte of vereiste proces door handelen of niet handelen van een hulpverlener.
  (Niveau 4-5, bron: consensusbijeenkomst koepels/verenigingen/IGZ, 4-2005)

  Beredeneerde afwijking
  Al dan niet in overleg met de patiënt kiest de hulpverlener voor een behandeling die afwijkt van de geplande, verwachte of vereiste behandeling. Hierbij worden soms bewust risico’s genomen. (Niveau 4-5, bron: consensusbijeenkomst koepels/verenigingen/IGZ, 4-2005)

  Kwaliteitsbewaking
  Bij kwaliteitsbewaking wordt nagegaan of een product, proces of dienst voldoet aan de geldende normen.
  (Niveau 6, bron: Harteloh PPM, Casparie AF. Kwaliteit van zorg. Van een zorginhoudelijke naar een bedrijfskundige aanpak. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom, 1998:26)

  Fout
  Het niet uitvoeren van een geplande actie (fout in de uitvoering) of het toepassen van een verkeerd plan om het doel te bereiken (fout in de planning).

    /   Reply  / 
 4. Egbert

  Feiten en cijfers
  · 4 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder verlenen mantelzorg. 1 op de 6 geeft meer dan 8 uur per week hulp.
  · De grootste groep mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar.
  · 1 op de 10 mantelzorgers voelt zich zwaar belast.
  · Van alle mantelzorgers zorgt 40% voor een ouder of schoonouder.
  · De geschatte waarde van mantelzorg ligt op 7 miljard euro.
  · Mantelzorgers die zich gesteund voelen door hun leidinggevende en collega’s, ervaren de combinatie mantelzorg en werk als beter dan mantelzorgers die zich niet gesteund voelen. Daarnaast ervaren mantelzorgers met een goede werk-mantelzorgbalans minder lichamelijke klachten.

  Mantelzorg in combinatie met werk
  · Definitie Werk&Mantelzorg: U bent mantelzorger wanneer u langdurig en/of intensief onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, kind, ouder, naaste, vriend of buur.
  · Van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 6 (17,5%) werknemers werk met mantelzorgtaken. In dit cijfer is geen ondergrens voor het aantal uur gehanteerd.
  · In de ziekenhuis- zorg en welzijnssector combineren 1 op de 4 werknemers werk met mantelzorg.
  · 30% valt de combinatie tegen en 7% vindt deze te zwaar. Bijna de helft (40%) ervaart regelmatig een tekort aan tijd.
  · 50% van de werkende mantelzorgers besteden 2 uur per week aan mantelzorgtaken, 25% tussen de 2 en 4 uur en 25% meer dan 4 uur.
  · In 2007 zijn tussen de 50.000 en 100.000 werkende mantelzorgers minder gaan werken of tijdelijk of definitief gestopt met werken.
  · 55% van de werkende mantelzorgers maakt mantelzorgtaken bespreekbaar op het werk.

  Veel voorkomende branches
  · Vrouwen (61%) verrichten vaker mantelzorgtaken dan mannen en dat betekent dat in sectoren waarin veel vrouwen werken meer werknemers mantelzorgtaken hebben. Dit geldt in het bijzonder voor werknemers in de ziekenhuis- en zorgsector, omdat zij zorgtaken vaak naar zich toetrekken.
  · Ook sectoren met relatief veel oudere werknemers, zoals de overheid of de zorg, krijgen vaker met mantelzorg te maken dan sectoren waarin meer mannen en/of jongeren werken, zoals reclamebureaus of ICT-bedrijven.

  Verlof en flexibele oplossingen
  Mantelzorgers maken 9 x meer gebruik van flexibele regelingen dan van verlofregelingen. 66% van de mantelzorgers zegt dat de werkgever hen niet wijst op de (wettelijke) verlofregelingen en 72% is onbekend met mogelijkheden om tijdelijk minder uren te werken of tijdelijk minder verantwoordelijk werk te doen.
  · 50% onbekend met mogelijkheid wettelijke verlofregelingen voor gebruik mantelzorg
  · 41,8% van de mantelzorgers maakt gebruik van flexibele regelingen 4,5% van verlofregelingen
  · 20% zou graag gebruik maken van calamiteitenverlof, maar doet dit nu niet
  · Fulltime werkende mantelzorgers zorgen even vaak 8 uur of meer voor een naaste als parttime werkende mantelzorgers (bij beide groepen zorgt 36% meer dan 8 uur per week)
  · 59% vindt dat ze naast hun werk onvoldoende vrije tijd hebben om zorgtaken uit te voeren

  Bronnen:
  SCP 2007: Mantelzorg en participatie in betaald werk
  SCP 2009: De toekomst van de mantelzorg
  SCP 2010: Mantelzorg uit de doeken
  SCP 2013: Informele zorg in Nederland
  SCP mei 2015: Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk
  SCP dec 2015: Informele hulp: wie doet wat?
  Werk&Mantelzorg 2013 – 2015: jaarlijkse analyse data onderzoeken bij werkgevers

    /   Reply  / 
 5. Paul

  Dit mens is geschift.
  Net als de rest der clowns van de prins carnaval Regerings optocht.
  Het begint zolangzamerhand te lijken op een open inrichting.
  Met hun sprook verhaaltjes op briefjes voorlees dag in september.

    /   Reply  / 
 6. Beppie Onstenk

  Het geld
  De REGERING bedriegt
  We worden uitgewrongen en bedrogen
  Dit gebeurd al jaren zo
  Niets meer krijgen we cadeau
  Sinds de EU bestaat
  steeds meer mensen zwerven er op straat
  De oudere zorg komt veel te kort
  Alles verdwijnt uit de pot
  De ziekenzorg en de eigen risico
  Schrikbarend wat we moeten betalen
  Waar moeten we.. het geld vandaan halen
  Er slaapt een vrouw op straat op een bankje
  Slaapt de regering! ook op zo,n plankje
  Hoeveel geld gaat er over de balk nutteloos
  De zwervers op straat zijn radeloos
  uitgekleed… tot aan het bot
  Geen andere keus het is hun lot
  Werkloos, voor hun geen herberg of stal
  Zoekend naar eten overal
  Slapend in een doos.. onder een viaduct
  Hun leven radeloos en stuk
  De mode show.. van het kapitaal
  Verdeel die schatkist aan ons allemaal

    /   Reply  / 
 7. Beppie Onstenk

  Er is een roos ontloken
  Uit bare wintergrond
  Leven ! met permanent te kort
  Straatcultuur of burgerlijk cultuur
  Overal op de wereld is liegen verboden
  eerlijkheid en respect vol te zijn
  Zijn wij dat in Nederland dan kwijt
  Of je nu met je hoofd of handen werkt
  Eenmacht ..maakt sterk
  Dankbaarheid voor al wat heeft
  Delen met elkaar de menselijkheid beleeft

    /   Reply  / 
 8. HPax

  De vraag naar gezondheidszorg GZ is onbegrensd; toenemende aanbieding van die zorg leidt niet tot een voorzienbaar verzadigingspunt. Een ander punt is dat GZ niet gratis is. Jammer.

  Nationale gezondheidszorg NGZ is budgettair voor regeringen die haar moeten uitvoeren een permanente nachtmerrie. Een onverzadiglijke NGZ concurreert financieel met alle andere nationale bestedingsobjecten zoals defensie, onderwijs enz. Een bijkomende of bijkomstige overweging van morele aard is dat met lukraak zo’n 10% van wat een Westers land als Nederland aan NGZ uitgeeft, vele millioenen Afrikaanse levens hadden kunnen worden gered. Bij wijze van spreken. En vraag niet wat voor een levens.

  Ik bepaal mij tot Nederland. Daar is voortdurend de spanning tussen een zwoegende economie en een onophoudelijk stijgende vraag naar GZ. Ik doel primair op nationaal georganiseerde -, deels uit de schakist betaalde gezondheidszorg. Zeg maar van het Obama type. In dit geval beschik ik over een toepasselijk voorbeeld waarin dat conflict tot uitdrukking komt.

  Nederlanders doen ter genezing van hun ziekte en letsel veelvuldig beroep op medische specialisten in hun land. Zó vaak dat ‘aankomende’ patiënten om ze te spreken te krijgen, lang moeten wachten voordat zij hem ‘en face’ van hun bange zorgen op de hoogte kunnen stellen. En dan heb ik het nog niet eens over de wachtkamer waar de verveling oppermachtig heerst. De patiënt die zojuist de dokterskamer is binnen gegaan, heeft kennelijk een ingewikkelde ziekte en eist daarvoor alle aandacht van de arts en dat vraagt tijd. Veel. Daar mopperen de mensen in de wachtkamer in stilte over, totdat zij zelf aan de beurt zijn. Dan hebben zij ineens alle tijd.
  En deze totale situatie heet sinds 1996, of iets eerder of wat later, in Nederland – elders ook: Massachusetts, Canada; USA? – ‘het probleem van de (lange) wacht¬lijsten’.

  Onder de oplossingen daarvoor toen gelanceerd – ik put uit de algemene nieuwsproductie – was er ook een van zuiver economische aard. Kern daarin was het voorstel om patiënten die in het economisch proces van Nederland zijn ingeschakeld, voorrang van behandeling te verlenen. Weinig tijd verstreek of geheel te voorzien verhieven zich protesterende stemmen uit de samenleving. Er werd op de trom van de gelijkheid geroffeld en het plan integraal verworpen; men vond het strijdig met ieders recht op een goede medische behandeling. In Nederland dan, en voor wie hier nu eenmaal was. Uiteindelijke koos de regering voor meer geld om de medische wachtlijsten te verkleinen. Toen dat begon te rollen, werden werkelijk meer mensen geholpen en krompen zegt men de lengten van de wachtlijsten in. Aanvankelijk dan, want daarna hernamen ze eveneens naar ‘on dit’ hun bovenmatige groei, omdat er toenemende vraag kwam naar de ruimer geboden specialistische behandelingen. Als ze toch bezig waren. En je had allang last van je rug, dus ….

  Wat we in de onverzettelijke Nederlandse situatie waarnemen, is: 1. Bewustheid bij – vermoedelijk weinig – mensen van het gewicht van de economie, leidende tot hun overtuiging dat het goed zou zijn in de gezondheidszorg een dosis ongelijkheid in te voeren; met daarbij te accepteren schadelijke gevolgen voor oneconomische mensen, 2. De overheersing van de groep die de economie zonder nadenken aan een bepaalde en fundamentele behoefte wil onderwerpen.

  Omdat zich tussen de mensen van 1. & 2. geen verhitte discussie heeft ontsponnen, is aannemelijk dat de oplossing van de regering – gewoon meer geld erbij – op laat ik schrijven politieke gronden is genomen. Dat op basis van redelijke motieven de economie soms boven de gezondheid van bepaalde, ‘onrendabele’ mensen gaat, is een denkbeeld waarover in Nederland zich geen openbaar debat laat voeren. Daarvoor heeft de economie te weinig aanzien. Dat in de gezondheidszorg bedekt, conform de regel van een overwegende economie wordt gehandeld, is als onvermijdelijk waarschijnlijk. Alleen een socialistisch-Christelijke ideologie staat rationele bespreking en toepassing daarvan in de weg.

    /   Reply  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>